Home
>
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid 


1.1 De volgende algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met Occident Media B.V., behoudens het van toepassing zijn van bijzondere voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83904263 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.2 Deze Voorwaarden verklaart u van toepassing bij het plaatsen van een bestelling of bij het anderszins aangaan van een overeenkomst met Occident Media B.V..
1.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 


2. Productgegevens & overeenkomsten

2.1 Alle aangeboden producten en daaraan gekoppelde prijzen en productgegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Occident Media B.V. behoudt zich het recht voor deze gegevens te allen tijde te wijzigen.
2.2 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro's en inclusief BTW.
2.3 Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer Occident Media B.V. de bestelling geaccepteerd heeft. Occident Media B.V. behoudt zich het recht voor bestellingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Indien een bestelling wordt geweigerd, deelt Occident Media B.V. dat binnen zeven (7) dagen mede.
2.4 Occident Media B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen gebruik te maken van derden. 
2.5 Onafgeronde bestellingen kunnen pas worden verwerkt na ontvangst van een betalingsbewijs.


3. Betalingen 

3.1 De betaling van een factuur betreffende een overeenkomst waarvan de levering binnen Nederland geschiedt, dient vooraf te geschieden per Paypal (MasterCard/VISA), IDeal, machtiging of overschrijving. Bij koopovereenkomsten waarvan levering buiten Nederland geschiedt gelden dezelfde voorwaarden. 
3.2 Betaling geschiedt middels voorafbetaling, zulks op een wijze dat het voor Occident Media B.V. duidelijk is ten behoeve van welke overeenkomst de betaling is voldaan.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Occident Media B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
3.4 Terugbetaling door Occident Media B.V. van een onverschuldigde betaling aan een klant, gebeurt zo spoedig mogelijk. Occident Media B.V. is niet gebonden aan een bepaalde termijn voor terugbetaling.

4. Levering

De door Occident Media B.V. opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Verzending per TNT-Post of SelektVracht geschiedt op risico van de verzender.


5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten blijft bij Occident Media B.V., totdat u uw verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst die aan de levering ten grondslag ligt hebt voldaan.


6. Reclames & aansprakelijkheid

6.1 Wij vragen u bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Occident Media B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Occident Media B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
6.3 Indien u een product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Occident Media B.V. te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 
6.4  
Bij beschadigde of niet correct werkende artikelen dient u onverwijld, en anders binnen een aan redelijkheid en billijkheid beantwoordende tijd, contact met ons op te nemen. Occident Media B.V. zal voor een vervangend artikel zorgen, mits het artikel met passende en met het doel corresponderende zorg is gebruikt.


7. Bestellingen & communicatie

Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen of mededelingen betreffende bestellingen ten gevolge van storingen of fouten in de daarvoor gebruikte communicatiemiddelen is Occident Media B.V. niet aansprakelijk, behoudens het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Occident Media B.V. 


8. Overmacht

8.1 Occident Media B.V. heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Occident Media B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Occident Media B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


9. Persoonsgegevens

9.1 De door u opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aan de zijde van Occident Media B.V. na te komen. 
9.2 Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor toezending van reclame en promotiemateriaal, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vriendschap - Mieke Mosmuller

Nieuw

Vriendschap

Mieke Mosmuller

Direct leverbaar • ISBN  9789075240726 • Paperback • 105 pagina's • Nederlands • 2024 • € 16,95

CBLibrisAmazonBol.comBrunaAKOStandaard Boekhandel